Untitled Document

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน  

Untitled Document
ยินดีต้อนรับ

  การพัฒนาครูระบบออนไลน์

  สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4

  หลักสูตรการพัฒนาเรื่อง"......."

  :: ประโยชน์ของการเรียนแบบออนไลน์เมื่อเทียบกับการฝึกอบรมในห้องเรียน ::

   
  ห้องเรียน/สถานที่อบรม
  เครือข่ายออนไลน์
  การเข้าถึง จำกัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน)  / ระยะเวลาที่เปิดสอนต่อวัน 24 ฃั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์
  การวัดผล วัดผลด้วยตัวเอง หรือครูผู้สอน อัตโนมัติ หรือครูผู้สอน
  การจดจำ จำกัด ไม่สามารถทวนซ้ำได้ อาจจะต้องในการจดบันทึกแทน สูง เพราะสามารถทวนซ้ำได้หลายๆ ครั้งเท่าที่ต้องการ
  ค่าใช้จ่าย สูง เพราะค่าจ้างผู้สอนต่อครั้ง ต่ำ ค่าจ้างครูผู้สอนครั้งเดียวในการผลิตเนื้อหา
เนื้อหา
1 : การนิเทศหลักสูตร
Untitled Document